Monthly Archive: May 2008

Цаг хугацаа юутай хурдан …

Жон Милтон (1608-1674) Цаг хугацаа юутай хурдан … Хорин гурван жилийг минь жигүүртээ тээн одсон Хангал залуу насны зальжин хулгайч цаг хугацаа юутай хурдан өнгөрнө вэ! Шавдуу, давчдуу өдөр хоногууд минь дээд хурдаараа нисэн алга болох авч Хал суусан хаварт… (READ MORE)

Хэлж хэрэв би чаддагсан бол

Цаг хугацаа юуг ч үл хэлнэ харин би тийнхүү чамд хэлсэн Цаг хугацаа зөвхөн бидний төлөх төлөөсийн үнэ цэнийг л мэднэ Хэлж хэрэв чаддагсан бол би чамд мэдэгдэх байсан.